Jaarlijkse bijdrage

  De jaarlijkse bijdrage (schenking) bedraagt 550 euro per deelnemer (inclusief partner). Voor alleengaanden geldt een bijdrage van 295 euro. Zowel voor particulieren als voor ondernemers is dit bedrag fiscaal aftrekbaar (HeArtpool is voor de fiscus een ANBI-instelling). Van het totale bedrag wordt ongeveer 1/10 deel besteed aan activiteiten voor de deelnemers en 9/10 deel aan openbare culturele activiteiten.

  De gemeente Hengelo ondersteunt de stichting met een jaarlijkse bijdrage.

   

  • Administratie / Secretariaat:
  • Deldenerstraat 105
  • 7551 AD ┬áHengelo
  •  
  • E info@heartpool.nl
  • IBAN NL38RABO0397520018

Deelnemersreglement stichting HeArtpool

Deelnemersreglement stichting HeArtpool

Regels en richtlijnen als aanvulling op de statuten van de stichting HeArtpool.

Deelnemers
Deelnemers van de Stichting HeArtpool ondersteunen met hun jaarlijkse bijdrage alle activiteiten van de Stichting en hebben met hun / haar partner vrije toegang tot al die activiteiten.

De activiteiten die de stichting organiseert zijn o.a. de maandelijkse lezingen,  tentoonstellingen, de jaarlijkse excursie, de Wolvecampprijs, Naast de Basiliek beeldend, Op de Brink beeldend en literair, HeArtfund en alle andere activiteiten welke door haar worden geïnitieerd.

Toelating van deelnemers
Het deelnemersaantal is gelimiteerd tot 67 deelnemers.
Toelating van nieuwe deelnemers kan op voordracht van andere deelnemers door het bestuur worden gedaan.

Verplichtingen van de deelnemers
De deelnemers van de Stichting zijn verplicht de statuten, het huishoudelijk reglement en de besluiten na te leven.
De deelnemers dienen zich te onthouden van handelingen waardoor de belangen van de Stichting kunnen worden geschaad.

Jaarlijkse bijdrage
Het deelnemerschap wordt jaarlijks automatisch gecontinueerd.
Wanneer het deelnemerschap in de loop van een kalenderjaar eindigt, blijft niettemin de jaarlijkse bijdrage voor het gehele jaar verschuldigd.

Einde deelnemerschap

 • Ontzetting uit het deelnemerschap kan alleen worden uitgesproken, indien een deelnemer handelt in strijd met de statuten, reglement of besluiten van de Stichting. Het bestuur besluit dit en deelt dat schriftelijk en/of digitaal mee.
 • Het deelnemerschap eindigt door overlijden, opzegging door de deelnemer, opzegging door de Stichting of door royement.
 • Opzegging van het deelnemerschap door de deelnemer kan slechts schriftelijk t.a.v. het bestuur van de Stichting uiterlijk 31 oktober van elk jaar (2 maanden opzegtermijn) en de beëindiging is dus 31 december van dat jaar. Indien een opzegging niet tijdig heeft plaats gevonden loopt het deelnemerschap door tot het einde van het eerstvolgende kalenderjaar.
 • Opzegging van het deelnemerschap door het bestuur van de Stichting kan geschieden, indien de deelnemer na herhaaldelijk te zijn aangemaand niet ten volle aan zijn geldelijke verplichtingen voldoet, zonder dat dit overigens de deelnemer ontheft van zijn betalingsverplichtingen aan de Stichting.

September 2023.